اکانت بازی کانتر 1.6

Republic of Gamers

JailBreak VIP

100,000 تومان
ماهانه

توضیحات اکانت در فروشگاه شادوگیمز

JailBreak Super VIP

250,000 تومان
ماهانه

توضیحات اکانت در فروشگاه شادوگیمز

JailBreak Admin

200,000 تومان
ماهانه

توضیحات اکانت در فروشگاه شادوگیمز

JailBreak FullAdmin

350,000 تومان
ماهانه

توضیحات اکانت در فروشگاه شادوگیمز

JailBreak Manager

750,000 تومان
ماهانه

توضیحات اکانت در فروشگاه شادوگیمز

JailBreak Owner

1,500,000 تومان
ماهانه

توضیحات اکانت در فروشگاه شادوگیمز

VIP

شروع از
100,000 تومان
ماهانه

توضیحات اکانت در فروشگاه شادوگیمز

Admin

شروع از
150,000 تومان
ماهانه

توضیحات اکانت در فروشگاه شادوگیمز

Full Admin

شروع از
250,000 تومان
ماهانه

توضیحات اکانت در فروشگاه شادوگیمز

Manager

شروع از
500,000 تومان
ماهانه

توضیحات اکانت در فروشگاه شادوگیمز

Owner

شروع از
1,250,000 تومان
ماهانه

توضیحات اکانت در فروشگاه شادوگیمز

Rent

3,500,000 تومان
ماهانه

اجاره یک سرور کانتر

Senior Owner G1

9,000,000 تومان
ماهانه

اجاره کل سرور های گروه 2

Public 1

Public 2

Public 3

Aim/Awp

Knife

Senior Owner G2

9,000,000 تومان
ماهانه

اجاره کل سرور های گروه 2

Match Top Player

Match Rivalry

ClanWars 1,2,3,4

Competitive 1,2,3,4

Fast Cup

Senior Owner G3

10,000,000 تومان
ماهانه

اجاره کل سرور های گروه 3

GunGame

DeathMatch

DeathRun

JailBreak

Zombie