هاست سی پنل

Plan 1

60,000 تومان
ماهانه

میزان سیپیو 2 هسته
لایت اسپید
کلاد لینوکس
آنتی ویروس ایمیونیفای
پشتیبانی از Ruby
پشتیبانی از Python
پشتیبانی از Nodejs
بکاپ روزانه
 • 5 گیگ فضا
 • 4 گیگ میزان رم
 • 1 عدد ادان دامین
 • رایگان اس اس ال
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • 300عدد ایمیل در ساعت
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • قابل انتخاب توسط کاربر نسخه PHP

Plan 2

85,000 تومان
ماهانه

میزان سیپیو 3 هسته
لایت اسپید
کلاد لینوکس
آنتی ویروس ایمیونیفای
پشتیبانی از Ruby
پشتیبانی از Python
پشتیبانی از Nodejs
بکاپ روزانه
 • 10 گیگ فضا
 • 5 گیگ میزان رم
 • 1 عدد ادان دامین
 • رایگان اس اس ال
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • 300عدد ایمیل در ساعت
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • قابل انتخاب توسط کاربر نسخه PHP

Plan 3

106,667 تومان
ماهانه

میزان سیپیو 4 هسته
لایت اسپید
کلاد لینوکس
آنتی ویروس ایمیونیفای
پشتیبانی از Ruby
پشتیبانی از Python
پشتیبانی از Nodejs
بکاپ روزانه
 • 15 گیگ فضا
 • 6 گیگ میزان رم
 • 2 عدد ادان دامین
 • رایگان اس اس ال
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • 300عدد ایمیل در ساعت
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • قابل انتخاب توسط کاربر نسخه PHP

Plan 4

170,000 تومان
ماهانه

میزان سیپیو 5 هسته
لایت اسپید
کلاد لینوکس
آنتی ویروس ایمیونیفای
پشتیبانی از Ruby
پشتیبانی از Python
پشتیبانی از Nodejs
بکاپ روزانه
 • 20 گیگ فضا
 • 7 گیگ میزان رم
 • 3 عدد ادان دامین
 • رایگان اس اس ال
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • 300عدد ایمیل در ساعت
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • قابل انتخاب توسط کاربر نسخه PHP

Plan 5

240,000 تومان
ماهانه

میزان سیپیو 6 هسته
لایت اسپید
کلاد لینوکس
آنتی ویروس ایمیونیفای
پشتیبانی از Ruby
پشتیبانی از Python
پشتیبانی از Nodejs
بکاپ روزانه
 • 30 گیگ فضا
 • 10 گیگ میزان رم
 • 4 عدد ادان دامین
 • رایگان اس اس ال
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • 300عدد ایمیل در ساعت
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • قابل انتخاب توسط کاربر نسخه PHP