اکانت سرور های پابلیک 1 کانتر استریک

Republic of Gamers

Public 1 Owner

355,000 تومان
ماهانه

اونری و مدیریت کل سرور
امکان حذف و اد کردن وی آی پی ها، ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
امکان فروش وی آی پی، ادمینی، فول ادمینی، منیجری و کسب درآمد برای شما
دسترسی به عنوان مدیریت سرور در انجمن شادو گیمز
ایجاد نام مدیر سرور در چت گیم سرور و تبلیغات آن
تبلیغات در گیم سرور برای فروش اکانت در سرور برای کسب درامد شمارزرو ظرفیت برای کاربر، درصورت پر بودن سرور
استفاده از چت Say All ادمینی
استفاده از چت رنگی درون سرور
استفاده از Vip Gun در سرور
دریافت HP بیشتر در صورت کشتن آدم ها
قابلیت استفاده از چت بین ادمین ها در سرور


استفاده از اسکین کلاه ادمینی
استفاده از اسکین گان ادمینی
استفاده از اسکین لباس ادمینی
تگ ادمینی در سرور
دسترسی به منوی ادمین ها
قابلیت کیک کردن بازیکنان در سرور
قابلیت بن کردن بازیکنان در سرور
قابلیت اسلپ کردن بازیکنان
قابلیت اسکرین شات گرفتن از بازیکنان جهت شناسایی چیت و تقلب
قابلیت رای گیری کاستوم در سرور
قابلیت تغییر مپ سرور
قابلیت رای گیری برای تغییر مپ
تغییر تیم بازیکنان


بن نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
کیک نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
اسلای نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
اسلپ نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
گگ نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
بطور کلی امکان بروز هیچ اتفاق، آزار و اذیتی توسط Vip، ادمین، فول ادمین و منیجر وجود ندارد


بیش از 5 اسلحه جادویی و متنوع (غیر از گان های اصلی کانتر)
آلارم خودکار افراد چیتر به منیجر
استفاده از منوی Super Admin
تغییر تنظیمات Sv All Talk
قابلیت Lock و Unlock کردن تیم ها
قابلیت Extend کردن مپ و ادامه یافتن مپ فعلی
قابلیت تنظیم کردن جاذبه سرور
قابلیت آتش زدن بازیکنان
قابلیت فلش زدن بازیکنان
قابلیت خلع سلاح کردن بازیکنان
قابلیت پرتاپ بازیکنان توسط موشک
قابلیت اسلپ اتوماتیک سریع یک بازیکن کمپر تا HP یک
قابلیت زنده شدن و زنده کردن افراد
قابلیت خاک کردن افراد در زمین
قابلیت جابجایی آنی 2 تیم
قابلیت دادن HP به بازیکنان
قابلیت دادن Armor به بازیکنان
قابلیت بردن تمام بازیکنان بر روی سر شما
قابلیت اسلی کردن مخصوص یک پلیر (پاشین خون، انفجار و...)
قابلیت گاد مود کردن
قابلیت غیب شدن
قابلیت جابجایی بین دیوار ها
افزایش سرعت
تیر بینهایت
جابجایی آنی تیم 2 بازیکنان
گرفتن پول از بازیکنان
گگ کردن بازیکنان
آن گگ کردن بازیکنان
دسترسی به کاستوم فلگ ها

Public 2 Owner

355,000 تومان
ماهانه

اونری و مدیریت کل سرور
امکان حذف و اد کردن وی آی پی ها، ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
امکان فروش وی آی پی، ادمینی، فول ادمینی، منیجری و کسب درآمد برای شما
دسترسی به عنوان مدیریت سرور در انجمن شادو گیمز
ایجاد نام مدیر سرور در چت گیم سرور و تبلیغات آن
تبلیغات در گیم سرور برای فروش اکانت در سرور برای کسب درامد شمارزرو ظرفیت برای کاربر، درصورت پر بودن سرور
استفاده از چت Say All ادمینی
استفاده از چت رنگی درون سرور
استفاده از Vip Gun در سرور
دریافت HP بیشتر در صورت کشتن آدم ها
قابلیت استفاده از چت بین ادمین ها در سرور


استفاده از اسکین کلاه ادمینی
استفاده از اسکین گان ادمینی
استفاده از اسکین لباس ادمینی
تگ ادمینی در سرور
دسترسی به منوی ادمین ها
قابلیت کیک کردن بازیکنان در سرور
قابلیت بن کردن بازیکنان در سرور
قابلیت اسلپ کردن بازیکنان
قابلیت اسکرین شات گرفتن از بازیکنان جهت شناسایی چیت و تقلب
قابلیت رای گیری کاستوم در سرور
قابلیت تغییر مپ سرور
قابلیت رای گیری برای تغییر مپ
تغییر تیم بازیکنان


بن نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
کیک نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
اسلای نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
اسلپ نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
گگ نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
بطور کلی امکان بروز هیچ اتفاق، آزار و اذیتی توسط Vip، ادمین، فول ادمین و منیجر وجود ندارد


بیش از 5 اسلحه جادویی و متنوع (غیر از گان های اصلی کانتر)
آلارم خودکار افراد چیتر به منیجر
استفاده از منوی Super Admin
تغییر تنظیمات Sv All Talk
قابلیت Lock و Unlock کردن تیم ها
قابلیت Extend کردن مپ و ادامه یافتن مپ فعلی
قابلیت تنظیم کردن جاذبه سرور
قابلیت آتش زدن بازیکنان
قابلیت فلش زدن بازیکنان
قابلیت خلع سلاح کردن بازیکنان
قابلیت پرتاپ بازیکنان توسط موشک
قابلیت اسلپ اتوماتیک سریع یک بازیکن کمپر تا HP یک
قابلیت زنده شدن و زنده کردن افراد
قابلیت خاک کردن افراد در زمین
قابلیت جابجایی آنی 2 تیم
قابلیت دادن HP به بازیکنان
قابلیت دادن Armor به بازیکنان
قابلیت بردن تمام بازیکنان بر روی سر شما
قابلیت اسلی کردن مخصوص یک پلیر (پاشین خون، انفجار و...)
قابلیت گاد مود کردن
قابلیت غیب شدن
قابلیت جابجایی بین دیوار ها
افزایش سرعت
تیر بینهایت
جابجایی آنی تیم 2 بازیکنان
گرفتن پول از بازیکنان
گگ کردن بازیکنان
آن گگ کردن بازیکنان
دسترسی به کاستوم فلگ ها

Public 3 Owner

355,000 تومان
ماهانه

اونری و مدیریت کل سرور
امکان حذف و اد کردن وی آی پی ها، ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
امکان فروش وی آی پی، ادمینی، فول ادمینی، منیجری و کسب درآمد برای شما
دسترسی به عنوان مدیریت سرور در انجمن شادو گیمز
ایجاد نام مدیر سرور در چت گیم سرور و تبلیغات آن
تبلیغات در گیم سرور برای فروش اکانت در سرور برای کسب درامد شمارزرو ظرفیت برای کاربر، درصورت پر بودن سرور
استفاده از چت Say All ادمینی
استفاده از چت رنگی درون سرور
استفاده از Vip Gun در سرور
دریافت HP بیشتر در صورت کشتن آدم ها
قابلیت استفاده از چت بین ادمین ها در سرور


استفاده از اسکین کلاه ادمینی
استفاده از اسکین گان ادمینی
استفاده از اسکین لباس ادمینی
تگ ادمینی در سرور
دسترسی به منوی ادمین ها
قابلیت کیک کردن بازیکنان در سرور
قابلیت بن کردن بازیکنان در سرور
قابلیت اسلپ کردن بازیکنان
قابلیت اسکرین شات گرفتن از بازیکنان جهت شناسایی چیت و تقلب
قابلیت رای گیری کاستوم در سرور
قابلیت تغییر مپ سرور
قابلیت رای گیری برای تغییر مپ
تغییر تیم بازیکنان


بن نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
کیک نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
اسلای نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
اسلپ نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
گگ نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
بطور کلی امکان بروز هیچ اتفاق، آزار و اذیتی توسط Vip، ادمین، فول ادمین و منیجر وجود ندارد


بیش از 5 اسلحه جادویی و متنوع (غیر از گان های اصلی کانتر)
آلارم خودکار افراد چیتر به منیجر
استفاده از منوی Super Admin
تغییر تنظیمات Sv All Talk
قابلیت Lock و Unlock کردن تیم ها
قابلیت Extend کردن مپ و ادامه یافتن مپ فعلی
قابلیت تنظیم کردن جاذبه سرور
قابلیت آتش زدن بازیکنان
قابلیت فلش زدن بازیکنان
قابلیت خلع سلاح کردن بازیکنان
قابلیت پرتاپ بازیکنان توسط موشک
قابلیت اسلپ اتوماتیک سریع یک بازیکن کمپر تا HP یک
قابلیت زنده شدن و زنده کردن افراد
قابلیت خاک کردن افراد در زمین
قابلیت جابجایی آنی 2 تیم
قابلیت دادن HP به بازیکنان
قابلیت دادن Armor به بازیکنان
قابلیت بردن تمام بازیکنان بر روی سر شما
قابلیت اسلی کردن مخصوص یک پلیر (پاشین خون، انفجار و...)
قابلیت گاد مود کردن
قابلیت غیب شدن
قابلیت جابجایی بین دیوار ها
افزایش سرعت
تیر بینهایت
جابجایی آنی تیم 2 بازیکنان
گرفتن پول از بازیکنان
گگ کردن بازیکنان
آن گگ کردن بازیکنان
دسترسی به کاستوم فلگ ها

Public 2 VIP

20,000 تومان
ماهانه

رزرو ظرفیت برای کاربر، درصورت پر بودن سرور
استفاده از چت Say All ادمینی
استفاده از چت رنگی درون سرور
استفاده از Vip Gun در سرور
دریافت HP بیشتر در صورت کشتن آدم ها
قابلیت استفاده از چت بین ادمین ها در سرور

Public 3 VIP

20,000 تومان
ماهانه

رزرو ظرفیت برای کاربر، درصورت پر بودن سرور
استفاده از چت Say All ادمینی
استفاده از چت رنگی درون سرور
استفاده از Vip Gun در سرور
دریافت HP بیشتر در صورت کشتن آدم ها
قابلیت استفاده از چت بین ادمین ها در سرور

Public 1 VIP

20,000 تومان
ماهانه

رزرو ظرفیت برای کاربر، درصورت پر بودن سرور
استفاده از چت Say All ادمینی
استفاده از چت رنگی درون سرور
استفاده از Vip Gun در سرور
دریافت HP بیشتر در صورت کشتن آدم ها
قابلیت استفاده از چت بین ادمین ها در سرور

Public 1 Manager

115,000 تومان
ماهانه

رزرو ظرفیت برای کاربر، درصورت پر بودن سرور
استفاده از چت Say All ادمینی
استفاده از چت رنگی درون سرور
استفاده از Vip Gun در سرور
دریافت HP بیشتر در صورت کشتن آدم ها
قابلیت استفاده از چت بین ادمین ها در سرور


استفاده از اسکین کلاه ادمینی
استفاده از اسکین گان ادمینی
استفاده از اسکین لباس ادمینی
تگ ادمینی در سرور
دسترسی به منوی ادمین ها
قابلیت کیک کردن بازیکنان در سرور
قابلیت بن کردن بازیکنان در سرور
قابلیت اسلپ کردن بازیکنان
قابلیت اسکرین شات گرفتن از بازیکنان جهت شناسایی چیت و تقلب
قابلیت رای گیری کاستوم در سرور
قابلیت تغییر مپ سرور
قابلیت رای گیری برای تغییر مپ
تغییر تیم بازیکنان


بن نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
کیک نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
اسلای نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
اسلپ نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
گگ نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
بطور کلی امکان بروز هیچ اتفاق، آزار و اذیتی توسط Vip، ادمین، فول ادمین و منیجر وجود ندارد


بیش از 5 اسلحه جادویی و متنوع (غیر از گان های اصلی کانتر)
آلارم خودکار افراد چیتر به منیجر
استفاده از منوی Super Admin
تغییر تنظیمات Sv All Talk
قابلیت Lock و Unlock کردن تیم ها
قابلیت Extend کردن مپ و ادامه یافتن مپ فعلی
قابلیت تنظیم کردن جاذبه سرور
قابلیت آتش زدن بازیکنان
قابلیت فلش زدن بازیکنان
قابلیت خلع سلاح کردن بازیکنان
قابلیت پرتاپ بازیکنان توسط موشک
قابلیت اسلپ اتوماتیک سریع یک بازیکن کمپر تا HP یک
قابلیت زنده شدن و زنده کردن افراد
قابلیت خاک کردن افراد در زمین
قابلیت جابجایی آنی 2 تیم
قابلیت دادن HP به بازیکنان
قابلیت دادن Armor به بازیکنان
قابلیت بردن تمام بازیکنان بر روی سر شما
قابلیت اسلی کردن مخصوص یک پلیر (پاشین خون، انفجار و...)
قابلیت گاد مود کردن
قابلیت غیب شدن
قابلیت جابجایی بین دیوار ها
افزایش سرعت
تیر بینهایت
جابجایی آنی تیم 2 بازیکنان
گرفتن پول از بازیکنان
گگ کردن بازیکنان
آن گگ کردن بازیکنان
دسترسی به کاستوم فلگ ها
کلیه ویژگی های یاد شده درصورت دارا بودن در سرور بر این اکانت فعال میشوند

Public 2 Manager

115,000 تومان
ماهانه

رزرو ظرفیت برای کاربر، درصورت پر بودن سرور
استفاده از چت Say All ادمینی
استفاده از چت رنگی درون سرور
استفاده از Vip Gun در سرور
دریافت HP بیشتر در صورت کشتن آدم ها
قابلیت استفاده از چت بین ادمین ها در سرور


استفاده از اسکین کلاه ادمینی
استفاده از اسکین گان ادمینی
استفاده از اسکین لباس ادمینی
تگ ادمینی در سرور
دسترسی به منوی ادمین ها
قابلیت کیک کردن بازیکنان در سرور
قابلیت بن کردن بازیکنان در سرور
قابلیت اسلپ کردن بازیکنان
قابلیت اسکرین شات گرفتن از بازیکنان جهت شناسایی چیت و تقلب
قابلیت رای گیری کاستوم در سرور
قابلیت تغییر مپ سرور
قابلیت رای گیری برای تغییر مپ
تغییر تیم بازیکنان


بن نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
کیک نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
اسلای نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
اسلپ نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
گگ نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
بطور کلی امکان بروز هیچ اتفاق، آزار و اذیتی توسط Vip، ادمین، فول ادمین و منیجر وجود ندارد


بیش از 5 اسلحه جادویی و متنوع (غیر از گان های اصلی کانتر)
آلارم خودکار افراد چیتر به منیجر
استفاده از منوی Super Admin
تغییر تنظیمات Sv All Talk
قابلیت Lock و Unlock کردن تیم ها
قابلیت Extend کردن مپ و ادامه یافتن مپ فعلی
قابلیت تنظیم کردن جاذبه سرور
قابلیت آتش زدن بازیکنان
قابلیت فلش زدن بازیکنان
قابلیت خلع سلاح کردن بازیکنان
قابلیت پرتاپ بازیکنان توسط موشک
قابلیت اسلپ اتوماتیک سریع یک بازیکن کمپر تا HP یک
قابلیت زنده شدن و زنده کردن افراد
قابلیت خاک کردن افراد در زمین
قابلیت جابجایی آنی 2 تیم
قابلیت دادن HP به بازیکنان
قابلیت دادن Armor به بازیکنان
قابلیت بردن تمام بازیکنان بر روی سر شما
قابلیت اسلی کردن مخصوص یک پلیر (پاشین خون، انفجار و...)
قابلیت گاد مود کردن
قابلیت غیب شدن
قابلیت جابجایی بین دیوار ها
افزایش سرعت
تیر بینهایت
جابجایی آنی تیم 2 بازیکنان
گرفتن پول از بازیکنان
گگ کردن بازیکنان
آن گگ کردن بازیکنان
دسترسی به کاستوم فلگ ها
کلیه ویژگی های یاد شده درصورت دارا بودن در سرور بر این اکانت فعال میشوند

Public 3 Manager

115,000 تومان
ماهانه

رزرو ظرفیت برای کاربر، درصورت پر بودن سرور
استفاده از چت Say All ادمینی
استفاده از چت رنگی درون سرور
استفاده از Vip Gun در سرور
دریافت HP بیشتر در صورت کشتن آدم ها
قابلیت استفاده از چت بین ادمین ها در سرور


استفاده از اسکین کلاه ادمینی
استفاده از اسکین گان ادمینی
استفاده از اسکین لباس ادمینی
تگ ادمینی در سرور
دسترسی به منوی ادمین ها
قابلیت کیک کردن بازیکنان در سرور
قابلیت بن کردن بازیکنان در سرور
قابلیت اسلپ کردن بازیکنان
قابلیت اسکرین شات گرفتن از بازیکنان جهت شناسایی چیت و تقلب
قابلیت رای گیری کاستوم در سرور
قابلیت تغییر مپ سرور
قابلیت رای گیری برای تغییر مپ
تغییر تیم بازیکنان


بن نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
کیک نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
اسلای نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
اسلپ نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
گگ نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
بطور کلی امکان بروز هیچ اتفاق، آزار و اذیتی توسط Vip، ادمین، فول ادمین و منیجر وجود ندارد


بیش از 5 اسلحه جادویی و متنوع (غیر از گان های اصلی کانتر)
آلارم خودکار افراد چیتر به منیجر
استفاده از منوی Super Admin
تغییر تنظیمات Sv All Talk
قابلیت Lock و Unlock کردن تیم ها
قابلیت Extend کردن مپ و ادامه یافتن مپ فعلی
قابلیت تنظیم کردن جاذبه سرور
قابلیت آتش زدن بازیکنان
قابلیت فلش زدن بازیکنان
قابلیت خلع سلاح کردن بازیکنان
قابلیت پرتاپ بازیکنان توسط موشک
قابلیت اسلپ اتوماتیک سریع یک بازیکن کمپر تا HP یک
قابلیت زنده شدن و زنده کردن افراد
قابلیت خاک کردن افراد در زمین
قابلیت جابجایی آنی 2 تیم
قابلیت دادن HP به بازیکنان
قابلیت دادن Armor به بازیکنان
قابلیت بردن تمام بازیکنان بر روی سر شما
قابلیت اسلی کردن مخصوص یک پلیر (پاشین خون، انفجار و...)
قابلیت گاد مود کردن
قابلیت غیب شدن
قابلیت جابجایی بین دیوار ها
افزایش سرعت
تیر بینهایت
جابجایی آنی تیم 2 بازیکنان
گرفتن پول از بازیکنان
گگ کردن بازیکنان
آن گگ کردن بازیکنان
دسترسی به کاستوم فلگ ها
کلیه ویژگی های یاد شده درصورت دارا بودن در سرور بر این اکانت فعال میشوند

Public 2 FullAdmin

75,000 تومان
ماهانه

رزرو ظرفیت برای کاربر، درصورت پر بودن سرور
استفاده از چت Say All ادمینی
استفاده از چت رنگی درون سرور
استفاده از Vip Gun در سرور
دریافت HP بیشتر در صورت کشتن آدم ها
قابلیت استفاده از چت بین ادمین ها در سرور


استفاده از اسکین کلاه ادمینی
استفاده از اسکین گان ادمینی
استفاده از اسکین لباس ادمینی
تگ ادمینی در سرور
دسترسی به منوی ادمین ها
قابلیت کیک کردن بازیکنان در سرور
قابلیت بن کردن بازیکنان در سرور
قابلیت اسلپ کردن بازیکنان
قابلیت اسکرین شات گرفتن از بازیکنان جهت شناسایی چیت و تقلب
قابلیت رای گیری کاستوم در سرور
قابلیت تغییر مپ سرور
قابلیت رای گیری برای تغییر مپ
تغییر تیم بازیکنان


بن نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
کیک نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
اسلای نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
اسلپ نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
گگ نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
بطور کلی امکان بروز هیچ اتفاق، آزار و اذیتی توسط Vip، ادمین، فول ادمین و منیجر وجود ندارد
کلیه ویژگی های یاد شده درصورت دارا بودن در سرور بر این اکانت فعال میشوند

Public 3 FullAdmin

75,000 تومان
ماهانه

رزرو ظرفیت برای کاربر، درصورت پر بودن سرور
استفاده از چت Say All ادمینی
استفاده از چت رنگی درون سرور
استفاده از Vip Gun در سرور
دریافت HP بیشتر در صورت کشتن آدم ها
قابلیت استفاده از چت بین ادمین ها در سرور


استفاده از اسکین کلاه ادمینی
استفاده از اسکین گان ادمینی
استفاده از اسکین لباس ادمینی
تگ ادمینی در سرور
دسترسی به منوی ادمین ها
قابلیت کیک کردن بازیکنان در سرور
قابلیت بن کردن بازیکنان در سرور
قابلیت اسلپ کردن بازیکنان
قابلیت اسکرین شات گرفتن از بازیکنان جهت شناسایی چیت و تقلب
قابلیت رای گیری کاستوم در سرور
قابلیت تغییر مپ سرور
قابلیت رای گیری برای تغییر مپ
تغییر تیم بازیکنان


بن نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
کیک نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
اسلای نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
اسلپ نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
گگ نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
بطور کلی امکان بروز هیچ اتفاق، آزار و اذیتی توسط Vip، ادمین، فول ادمین و منیجر وجود ندارد
کلیه ویژگی های یاد شده درصورت دارا بودن در سرور بر این اکانت فعال میشوند

Public 1 FullAdmin

75,000 تومان
ماهانه

رزرو ظرفیت برای کاربر، درصورت پر بودن سرور
استفاده از چت Say All ادمینی
استفاده از چت رنگی درون سرور
استفاده از Vip Gun در سرور
دریافت HP بیشتر در صورت کشتن آدم ها
قابلیت استفاده از چت بین ادمین ها در سرور


استفاده از اسکین کلاه ادمینی
استفاده از اسکین گان ادمینی
استفاده از اسکین لباس ادمینی
تگ ادمینی در سرور
دسترسی به منوی ادمین ها
قابلیت کیک کردن بازیکنان در سرور
قابلیت بن کردن بازیکنان در سرور
قابلیت اسلپ کردن بازیکنان
قابلیت اسکرین شات گرفتن از بازیکنان جهت شناسایی چیت و تقلب
قابلیت رای گیری کاستوم در سرور
قابلیت تغییر مپ سرور
قابلیت رای گیری برای تغییر مپ
تغییر تیم بازیکنان


بن نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
کیک نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
اسلای نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
اسلپ نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
گگ نشدن توسط سایر ادمین ها، فول ادمین ها، منیجر ها
بطور کلی امکان بروز هیچ اتفاق، آزار و اذیتی توسط Vip، ادمین، فول ادمین و منیجر وجود ندارد
کلیه ویژگی های یاد شده درصورت دارا بودن در سرور بر این اکانت فعال میشوند

Public 1 Admin

45,000 تومان
ماهانه

رزرو ظرفیت برای کاربر، درصورت پر بودن سرور
استفاده از چت Say All ادمینی
استفاده از چت رنگی درون سرور
استفاده از Vip Gun در سرور
دریافت HP بیشتر در صورت کشتن آدم ها
قابلیت استفاده از چت بین ادمین ها در سرور


استفاده از اسکین کلاه ادمینی
استفاده از اسکین گان ادمینی
استفاده از اسکین لباس ادمینی
تگ ادمینی در سرور
دسترسی به منوی ادمین ها
قابلیت کیک کردن بازیکنان در سرور
قابلیت بن کردن بازیکنان در سرور
قابلیت اسلپ کردن بازیکنان
قابلیت اسکرین شات گرفتن از بازیکنان جهت شناسایی چیت و تقلب
قابلیت رای گیری کاستوم در سرور
قابلیت تغییر مپ سرور
قابلیت رای گیری برای تغییر مپ
تغییر تیم بازیکنان
کلیه ویژگی های یاد شده درصورت دارا بودن در سرور بر این اکانت فعال میشوند

Public 2 Admin

45,000 تومان
ماهانه

رزرو ظرفیت برای کاربر، درصورت پر بودن سرور
استفاده از چت Say All ادمینی
استفاده از چت رنگی درون سرور
استفاده از Vip Gun در سرور
دریافت HP بیشتر در صورت کشتن آدم ها
قابلیت استفاده از چت بین ادمین ها در سرور


استفاده از اسکین کلاه ادمینی
استفاده از اسکین گان ادمینی
استفاده از اسکین لباس ادمینی
تگ ادمینی در سرور
دسترسی به منوی ادمین ها
قابلیت کیک کردن بازیکنان در سرور
قابلیت بن کردن بازیکنان در سرور
قابلیت اسلپ کردن بازیکنان
قابلیت اسکرین شات گرفتن از بازیکنان جهت شناسایی چیت و تقلب
قابلیت رای گیری کاستوم در سرور
قابلیت تغییر مپ سرور
قابلیت رای گیری برای تغییر مپ
تغییر تیم بازیکنان
کلیه ویژگی های یاد شده درصورت دارا بودن در سرور بر این اکانت فعال میشوند

Public 3 Admin

45,000 تومان
ماهانه

رزرو ظرفیت برای کاربر، درصورت پر بودن سرور
استفاده از چت Say All ادمینی
استفاده از چت رنگی درون سرور
استفاده از Vip Gun در سرور
دریافت HP بیشتر در صورت کشتن آدم ها
قابلیت استفاده از چت بین ادمین ها در سرور


استفاده از اسکین کلاه ادمینی
استفاده از اسکین گان ادمینی
استفاده از اسکین لباس ادمینی
تگ ادمینی در سرور
دسترسی به منوی ادمین ها
قابلیت کیک کردن بازیکنان در سرور
قابلیت بن کردن بازیکنان در سرور
قابلیت اسلپ کردن بازیکنان
قابلیت اسکرین شات گرفتن از بازیکنان جهت شناسایی چیت و تقلب
قابلیت رای گیری کاستوم در سرور
قابلیت تغییر مپ سرور
قابلیت رای گیری برای تغییر مپ
تغییر تیم بازیکنان
کلیه ویژگی های یاد شده درصورت دارا بودن در سرور بر این اکانت فعال میشوند