اکانت های سرور GTA MTA

Republic

Change Name


 
50,000 تومان

4 عدد ماشین سری های کلس برای کلن شما در سرور MTA


Four (4) High Class Car for Clan


 
50,000 تومان

4 عدد ماشین سری های کلس برای کلن شما در سرور MTA


Six (6) Medium Class Car for Clan


 
50,000 تومان

6 عدد ماشین کلاس متوسط برای کلن شما در سرور MTA


Two (2) Super Class Car for Clan


 
50,000 تومان

2 عدد ماشین سوپر کلس برای کلن شما در سرور MTA


Clan Change Name & Color


 
15,000 تومان

تغییر نام و رنگ کلن در سرور MTA


Clan with Large Mapping


 
70,000 تومان

ساخت و ایجاد یک کلن با مپینگ بزرگ در سرور MTA


Clan with Medium Mapping


 
50,000 تومان

ساخت و ایجاد یک کلن با مپینگ متوسط در سرور MTA


Clan with Small Mapping


 
30,000 تومان

ساخت و ایجاد یک کلن با مپینگ کوچک در سرور MTA


Fence - Mapping


 
20,000 تومان

ساخت و ایجاد Fence و حصار برای ساختمان شما در سرور MTA


Gate - Mapping


 
15,000 تومان

ساخت و ایجاد Gate برای ساختمان شما در سرور MTA


House Design - Mapping


 
20,000 تومان

طراحی سفارشی خانه در سرور MTA


One Vehicle Slot


 
15,000 تومان

ساخت و ایجاد یک ظرفیت برای وسیله نقلیه شما در ساختمان در سرور MTA


Swimming Pool - Mapping


 
20,000 تومان

ساخت و ایجاد استخر برای ساختمان شما در سرور MTA


500 Gold Card


 
10,000 تومان

کارت طلایی 500تایی جهت استفاده در سرور MTA


Gold Card 1.000


 
20,000 تومان

کارت طلایی 1000تایی جهت استفاده در سرور MTA


Gold Card 2.000


 
38,000 تومان

کارت طلایی 2000تایی جهت استفاده در سرور MTA


Gold Card 5.000


 
90,000 تومان

کارت طلایی 5000تایی جهت استفاده در سرور MTA


1.000.000$ Cash Card


 
25,000 تومان

1 ملیون دلار پول نقد جهت استفاده در سرور MTA


1.000.000$ Cash Card


 
200,000 تومان

10 ملیون دلار پول نقد جهت استفاده در سرور MTA


2.000.000$ Cash Card


 
50,000 تومان

2 ملیون دلار پول نقد جهت استفاده در سرور MTA


Cash Card 5.000.000$


 
115,000 تومان

5 ملیون دلار پول نقد جهت استفاده در سرور MTA


10.000.000$ Cash Card


 
200,000 تومان

10 ملیون دلار پول نقد جهت استفاده در سرور MTA