لیست سرورهای سایت

[game-servers server_id=”1″ display=”server_name”]
[game-servers server_id=”1″ display=”server_status”]
[game-servers server_id=”1″ display=”server_address”]
[game-servers server_id=”1″ display=”server_online_players”]
[game-servers server_id=”1″ display=”server_maximum_online_players”]